Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen varetager gymnasiets overordnede ledelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter størrelsen af skolepengene samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift, herunder ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i § 18 h, stk. 7, i gymnasieloven og med skolens vedtægter.
Bestyrelsen har ansvar for institutionens økonomiske forhold, men den daglige administration varetages af rektor. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Forældre til elever, elever, der er myndige, og fastansatte ved skolen, har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen, og bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

I følge vedtægterne udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en 3-årig periode og genvalg kan finde sted.
Nye medlemmer indstilles af Brøndby Gymnasiums bestyrelsesformand og godkendes af bestyrelsen.

To medlemmer skal have eller have haft en relation til elitesport. Ligeledes skal to medlemmer være med en erhvervsmæssig baggrund, hvor IT foretrækkes. Et medlem skal have en baggrund indenfor uddannelsesområdet og endeligt udpeges et medlem af bestyrelsen selv.

Et medlem og en suppleant vælges af og blandt forældre til elever på Brøndby Gymnasium.

Bestyrelsens sammensætning, skoleåret 2023-24

Med stemmeret:

Navn 

Udpeget af:

Lars Rasmussen, Bestyrelsesformand 

Erhverv og IT

Søren Henriksen (Næstformand) 

Eliteidræt

Uffe Kåre Jensen

Eliteidræt og erhverv

Martin Zachariasen 

Uddannelse og IT

Stinna Mortensen
 

Nanna Møller Karlsen

Erhverv og uddannelse
 

Brøndby Gymnasiums Bestyrelse

Louise Sahlberg

Forældrerepræsentant


Uden stemmeret:

Pia Sadolin (rektor)
Associeret: Sanne Midtgaard (vicerektor og protokolør)

Pernille Swiatek (lærerrepræsentant)
Aja Bolic (elevrådsrepræsentant) 

Birgit Street (Forældresuppleant)

Læs vedtægterne her - vedtaget på bestyrelsesmødet d. 6. maj 2019, godkendt af UVM.

Læs årsrapport fra 2022 her

PS 14/9-2021