Studie- og ordensregler på Brøndby Gymnasium.

Grundlaget for BG’s studie- og ordensregler er skolens værdigrundlag med fokus på de nære relationer og med respekt for den enkelte og for fællesskabet. Vi ønsker at fastholde den nære og hyggelige atmosfære, hvor alle kender hinanden på tværs af årgange og studieretninger, og hvor vi tager ansvar for vores egen og hinandens læring, fagligt såvel som socialt.   

Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Brøndby Gymnasium i skoletiden og ved ophold på skolen, hvis elevens adfærd er foregået i umiddelbar tilknytning til skolen (fx ekskursioner eller studierejser), eller hvis adfærden i øvrigt skønnes at kunne eller vil have betydning for forhold på skolen (fx via adfærd på sociale medier). Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 09.12.2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Reglerne er sendt til høring i elevrådet og i pædagogisk råd samt godkendt af bestyrelsen. Alle elever og ansatte på Brøndby Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på gymnasiets hjemmeside.

Formål og udformning

Studie- og ordensreglerne skal bidrage til et godt undervisningsmiljø med høj trivsel, hvor alle får mulighed for maksimalt udbytte af undervisningen. Forholdet mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og gymnasiets ansatte skal være præget af gensidig respekt, ansvarlighed og tolerance. Der skal værnes om skolens bygninger, inventar og undervisningsmidler.

I bilagene ’Antimobbepolitik’, ’Retningslinjer for lektier og skriftlige opgaver ’Studieture’,

BG’s alkoholpolitik’ og ’Nikotinpolitik’ præciseres ovenstående på en række områder. Bilagene kan findes på hjemmesiden og er en integreret del af studie- og ordensreglerne.

I nedenstående tekst er defineret

 • Regler for orden og samvær
 • Regler for studieadfærd
 • Fysisk og skriftligt fravær
 • Eksamen og prøver
 • Oprykning
 • Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler
 • Klagemuligheder

Hvor muligt er sammenhængen mellem overtrædelse og mulig sanktion tydeliggjort. I øvrige tilfælde henvises til afsnittet om sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Vær opmærksom på, at advarsler, der tildeles pga. fravær, normalt bortfalder ved skoleårets afslutning. Andre advarsler bortfalder normalt ikke (se dog afsnittet ”Betingede sanktioner”).

Regler for orden og samvær

Elever på Brøndby Gymnasium skal altid overholde almindelige regler for god opførsel, herunder overholdelse af gældende lovgivning. Vi lægger vægt på, at I alle udviser respekt for de øvrige elever på skolen, skolens lærere og andre ansatte, samt eventuelle gæster på skolen, og at I er gode ambassadører for skolen. Det betyder bl.a., at:

 • Vi taler med respekt til og om hinanden. Krænkende sprogbrug, herunder om køn, race, seksuel og religiøs orientering, udseende og påklædning, m.m. er ikke acceptabelt. Brug af øgenavne og en generel hård tone er ikke i overensstemmelse med BG’s værdier, heller ikke selvom det foregår mellem elever, der indbyrdes accepterer dette. Det afgørende er, om det påvirker undervisningsmiljøet og elevernes trivsel i en negativ retning.
 • Enhver form for vold, truende adfærd, mobning og chikane er naturligvis forbudt. Dette gælder både fysisk og psykisk, digitalt og analogt, mundtligt og skriftligt, og i alle sammenhænge der kan relateres til BG. Det afgørende er, om det påvirker undervisningsmiljøet og elevernes trivsel i en negativ retning.
 • Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd er ikke tilladt.
 • Du må ikke dele billeder eller lydoptagelser af andre uden deres samtykke. Du må ikke filme andre elever, lærere eller øvrige ansatte uden deres eksplicitte tilladelse. Dette gælder i særdeleshed optagelser med et indhold, der kan opfattes som intimt, krænkende eller nedværdigende. Det gælder også i undervisnings- og vejledningssammenhæng.
 • Vi skal værne om skolens bygning og inventar, og vi har et fælles ansvar for, at de fysiske rammer bidrager til et positivt læringsmiljø og fællesskab på skolen. Du skal derfor rydde op efter dig selv efter hver enkelt modul og efter ophold i fællesarealerne. Du kan blive pålagt at rydde op og/eller gøre rent på skolens områder, hvis det vurderes, at du er medansvarlig for dårlig behandling af klasserum, fællesarealer, toiletter eller lignende. Hærværk tolereres ikke og vil som minimum medføre erstatningskrav.
 • Brøndby Gymnasium er en lille skole med begrænset plads. For at der er plads til alle, skal du respektere de læringsfællesskaber, der er i klasserne og på fællesarealerne. Du skal som udgangspunkt bruge pauserne på at spise, hente vand og frugt og gå på toilettet. Vær også opmærksom på, at du ikke forstyrrer andres undervisning, fx ved at spille høj musik eller ved at gå ind i et klasserum uden tilladelse fra klassens lærer.  
 • Brøndby Gymnasium er et nikotinfrit område. Du må altså ikke bruge cigaretter, snus, tyggetobak m.m. i hele skoletiden, hverken på eller udenfor gymnasiets matrikel. Medbringer du nikotinprodukter, skal de opbevares i din taske. Forbuddet gælder også i forbindelse med festlige arrangementer. Bruger du alligevel nikotinprodukter, fører det til disse sanktioner:
       1. gang: Samtale med rektor og skriftlig advarsel
       2. gang: Bortvisning fra skolen i 3 dage
       3. gang: Bortvisning resten af skoleåret, dvs. overgang til at være selvstuderende
 • Du må ikke medbringe, være påvirket af eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolens område. Reglerne gælder også for undervisningssituationer uden for skolen. Rektor kan ved særlige lejligheder, fx fester, dispensere fra forbuddet mod at indtage alkohol. Læs mere her.
 • At besidde, indtage og formidle hash og andre ulovlige rusmidler er en kriminel handling og bliver opfattet som sådan. En sådan handling vil medføre en øjeblikkelig bortvisning, midlertidig eller permanent, og kan føre til en politianmeldelse.  
 • Du skal rette dig generelt efter anvisninger fra skolens medarbejdere, også selvom du ikke umiddelbart er enig. Dette gælder både i og uden for undervisningen. Eventuelle klager kan efterfølgende rettes til skolens ledelse.

Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktioner (jf. Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler). Grov overtrædelse af reglerne kan medføre øjeblikkelig bortvisning, midlertidig eller permanent. Derudover kan grove eller gentagne overtrædelser af regler for orden og samvær medføre tab af rettighed til at sidde i elevudvalg (fx elevråd eller festudvalg).

Særlige regler for undervisningsmidler, it, MobilePay, m.m.

Modtagelse og aflevering af bøger

Når du får en bog, skal du både underskrive en kvitteringsliste og notere navn, klasse og årgang i den udleverede bog. Du hæfter økonomisk for al udleveret undervisningsmateriale. Det er altså dit ansvar, hvis du mister bogen.

Udover at skrive klasse, navn og årgang forrest i bøgerne, må du ikke skrive i bøgerne.

Hvis du ikke er til stede, når et klassesæt udleveres, skal du hente bogen på kontoret hurtigst muligt.

Når du bliver bedt om at aflevere en bog, skal du gøre det straks, så bogen kan udleveres til andre elever. Læg mærke til, hvilken frist der er sat for aflevering i Lectio. Bogen skal afleveres på kontoret til sekretæren, hvor din aflevering registreres, så du ikke længere er ansvarlig for bogen. Ved afleveringen modtager du indenfor et par dage en bekræftelsesmail på aflevering via Lectio. Det er vigtigt, at du gemmer denne besked, da det er dit bevis på, at du har afleveret bøgerne. Hvis du afslutter et fag, skal bøgerne afleveres inden sommerferien starter. 

Har du ikke afleveret bogen inden fristens udløb, vil du modtage en regning svarende til et nyt eksemplar af bogen.

It-regler/datasikkerhed

Gymnasiets netværk er beregnet på undervisningsformål. Gymnasiets netværk skal således overvejende anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen og elevens uddannelse relevant arbejde. I undervisningen må computeren kun anvendes til de af læreren anviste aktiviteter. Der må ikke surfes på sider eller købes tjenester, der er i strid med dansk lovgivning, heriblandt hasardspil. Dette kan medføre midlertidig bortvisning fra undervisningen.

Læs BG’s regler om sikker databehandling her

Betaling med MobilePay

Det er i nogle tilfælde muligt at betale med MobilePay til fx cafeer og fester, til aktiviteter uden for huset samt på kontoret. Snyd med MobilePay må ikke forekomme. Det vil betyde øjeblikkelig bortvisning fra aktiviteten og kan medføre videre sanktioner.

Regler for studieadfærd

At gå i gymnasiet kræver en stor mængde fagligt arbejde og stærke studievaner. Alle trives bedst i et positivt læringsmiljø, hvor der er plads til både forskellighed og fællesskab, og hvor vi alle respekterer de rammer, der er sat for undervisningen. For at sikre, at du kommer bedst muligt igennem din uddannelse, forventer vi, at du deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen, både når undervisningen foregår på skolen, og når den er virtuel. Det betyder bl.a., at:

 • Du har mødepligt og møder frem til tiden til klasseundervisning, virtuel undervisning, vejledning, interne prøver, ekskursioner, studieture, fællesarrangementer, m.m. Du kan læse mere om fravær under ”Fysisk og skriftligt fravær”
 • Du møder velforberedt, dvs. du har lavet lektier og medbringer evt. bøger, computer, noter, m.m.
 • Du afleverer opgaver til tiden. Eventuelt udsættelse skal aftales med din lærer i god tid inden aflevering. Husk i så tilfælde også at give din lærer besked, når du har afleveret. Du kan se mere om regler for fravær ved skriftlige opgaver under ”Procedure ved skriftligt fravær”.
 • Dine afleveringer har et omfang og kvalitet, som der lægges op til i opgaveformuleringen. Afleveres en opgave uden relevant indhold, eller kan den afleverede opgave ikke åbnes, gives der 100% fravær for opgaven, og den kan ikke genafleveres. Snyd er ikke tilladt. Se mere i ”Særlige regler for snyd”.
 • Du deltager aktivt i undervisningen, fx ved at bidrage til gruppearbejde, indgå i dialog med læreren og markere i klasseundervisningen. Du respekterer de produktkrav, der er stillet af læreren.
 • Du bidrager til det gode arbejdsklima ved at minimere småsnak og støj, og du viser respekt for din lærer og dine klassekammerater ved at lytte konstruktivt.
 • Du holder dig løbende orienteret på Lectio og i Outlook, så du modtager de relevante meddelelser fra dine lærere og fra skolens administration.  Herunder at du holder dig orienteret om og sætter dig ind i det faglige indhold i moduler, du er fraværende fra.
 • På BG er computeren et væsentligt arbejdsredskab i undervisningen, som styrker læringen, når den anvendes hensigtsmæssigt. Dog kan computere såvel som mobiltelefoner også gøre det svært at holde opmærksomheden, og dit brug af dem kan forstyrre dig selv eller andre omkring dig. Derfor stiller vi krav til, at computere og mobiltelefoner kun må bruges til læringsmæssige formål. Det betyder, at:
        - Computere (og tablets) kun anvendes til de af læreren anviste aktiviteter, og du skal respektere, når læreren beder dig om at lukke computeren
        - Din mobiltelefon skal som udgangspunkt være slukket/lydløs og gemt væk (fx i din taske). Din mobiltelefon må kun være fremme, hvis din lærer af undervisningsmæssige grunde tillader det.
       - Din lærer kan bede dig om at aflevere din mobiltelefon i skolens mobilhotel.
 • Hvis du ikke følger reglerne for brug af computer og mobiltelefoner, kan din computer/mobiltelefon blive inddraget og/eller du kan blive bortvist fra den pågældende lektion. Ved grove eller gentagne brud på reglerne kan der anvendes andre sanktioner efter rektors vurdering.

Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktioner (jf. Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler og Hjælp og sanktioner ved fravær). Grov overtrædelse af reglerne kan medføre øjeblikkelig bortvisning, midlertidig eller permanent. Det er op til rektor at vurdere sanktionernes omfang.

Særlige regler for snyd

Snyd er en alvorlig forseelse, som vi ikke vil acceptere på skolen. Snyd defineres på skolen som en vildledende handling, hvor man giver et indtryk af, at man selvstændigt har lavet en opgave. Medmindre andet er oplyst af læreren, skal alle opgaver afleveres individuelt. Man må kun bruge de hjælpemidler, der er blevet godkendt af læreren. Brug af ikke-tilladte hjælpemidler betragtes også som snyd.

Snyd har følgende konsekvenser:

 • Første gang en lærer konstaterer snyd i forbindelse med de daglige opgaver gives du en pædagogisk tilrettevisning (mundtlig advarsel) af læreren, og det indberettes til rektor. Opgaven afvises, og det udløser 100 % fravær for afleveringen. Opgaven kan ikke genafleveres. Det er faglæreren, der foretager vurderingen af snydets omfang.
 • Anden gang får du ved en samtale med rektor en skriftlig advarsel af rektor. Det præciseres i en advarsel, hvilke yderligere sanktioner, der vil kunne iværksættes ved gentaget snyd og dermed overtrædelse af studie- og ordensreglerne. En advarsel for snyd bortfalder normalt ikke undervejs i gymnasieforløbet.
 • Tredje gang, der dokumenteres snyd, betyder det, at du kan udelukkes/bortvises midlertidigt, kan henvises til at aflægge prøve i et eller flere fag eller kan bortvises/udskrives permanent efter rektors afgørelse. Henvises du til at aflægge prøve i et eller flere fag gives ikke årskarakter i det/de pågældende fag.

Fysisk og skriftligt fravær

Brøndby Gymnasium registrerer digitalt din deltagelse i undervisningen, herunder også dine afleveringer af skriftlige opgaver. Fraværsregistreringen er delt op i fysisk og skriftligt fravær.

Procedure ved fysisk fravær
Registres af læreren med 100%. Hvis du kommer for sent eller forlader undervisningen inden afslutning, registreres det med 50% fravær

Ved alt fravær skal du notere din fraværsårsag i Lectio, det kunne fx være sygdom. Du har mulighed for at oplyse via mail til kontoret, hvis det registrerede fravær skyldes opfyldelse af forpligtigelser efter lovgivningen, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Du har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fravær skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende.  Se også under ”Planlagt fravær for atleter og andre elever”

Procedure ved skriftligt fravær

Afleverer du for sent, skal du sende en besked i Outlook til din lærer for at gøre opmærksom på, at opgaven nu er afleveret. Alle skriftlige opgaver, der afleveres for sent, registreres af læreren med 50% fravær. Det er op til den enkelte lærers vurdering, om en for sent afleveret opgave bedømmes med kommentarer og/eller karakter, og om den indgår i vurderingen af elevens standpunkt og årskarakter. Man kan som lærer altså vælge at se bort fra for sent afleverede opgaver ved karaktergivning og nøjes med at bedømme skriftligt arbejde, der er afleveret til tiden eller skrevet i modulet. Man kan med andre ord nøjes med at give karakterer på baggrund af skriftligt arbejde lavet i undervisningen.

Hjælp og sanktioner ved fravær

Fem gange om året opgøres fraværet. Vicerektor og studievejledere ser på fraværsopgørelserne. Elever med for meget fysisk og/eller skriftligt fravær, som ikke skyldes planlagt fravær, drøftes med klassens studievejleder.

Hvis ledelsen skønner, at det er nødvendigt, modtager eleven et varsel, der noteres i Lectio og sendes via Digital Post til eleven samt til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år.

Følgende sanktioner igangsættes:

 • Eleven indkaldes til samtale med studievejlederen, og der iværksættes en handleplan, der hjælper eleven med at nedbringe sit fravær.

Fraværet noteres i Lectio, så lærere kan orientere sig herom.

Elever, der ikke har nedbragt deres fravær efter første varsel, modtager en skriftlig advarsel, som noteres som ”First warning” i Lectio. Den skriftlige advarsel sendes via Digital Post til eleven samt til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år.

En eller flere af følgende sanktioner igangsættes:

 • Eleven indkaldes til samtale med vicerektor, der informerer eleven om sanktionerne.
 • Fratagelse af SU: Hvis eleven er over 18 år, erklæres eleven studieinaktiv overfor SU-styrelsen, og fratages hermed sin ret til at modtage SU. Eleven generhverver retten til SU ved at være studieaktiv igen. Dette følges op af studievejlederen.
 • Skriveværksted: Hvis der er skriftligt fravær, skal eleven deltage 2 gange i et obligatorisk skriveværksted, hvor eleven skal lave de manglende opgaver.
 • Eleven opfordres til at tage en snak med studievejlederen.
 • Eleven gøres opmærksom på klagefristen (jvf. §8, stk.2 og §14 i Bekendtgørelse om studie-og ordensregler).

Proceduren gentages for elever, der ikke har nedbragt deres fravær efter ”First warning. Eleverne modtager deres anden skriftlige advarsel, som noteres som ”Final warning” i Lectio. Den skriftlige advarsel sendes via Digital Post til eleven samt til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år.

En eller flere af følgende sanktioner igangsættes:

 • Fratagelse af SU: Hvis eleven er over 18 år, erklæres eleven studieinaktiv overfor SU-styrelsen, og fratages dermed sin ret til at modtage SU.
 • Varsling om bortvisning og overgang til selvstuderende.
 • Varsling om indstilling til eksamen i alle fag, der afsluttes i pågældende skoleår.
 • Eleven opfordres til at tage en snak med studievejlederen.
 • Eleven gøres opmærksom på klagefristen (jvf. §8, stk.2 og §14 i Bekendtgørelse om studie-og ordensregler).

Elever, der efter modtagelse af ”Final warning” ikke har nedbragt fraværet, modtager ”partshøring”, som noteres i Lectio. Den skriftlige advarsel sendes via Digital Post til eleven samt til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år.

En eller flere af følgende sanktioner igangsættes:

 • Fratagelse af SU: Hvis eleven er over 18 år erklæres eleven studieinaktiv overfor SU-styrelsen, og fratages dermed sin ret til at modtage SU.
 • Eleven indstilles til selvstudie.
 • Eleven indstilles til eksamen i alle fag, der afsluttes i pågældende skoleår.
 • Eleven opfordres til at tage en snak med studievejlederen.
 • Inden endelig afgørelse får eleven, efter forvaltningslovens bestemmelser, 14 dage til at komme med en udtalelse, inden afgørelse effektueres.

Eleven orienteres om endelig sanktion. Afgørelsen sendes via Digital Post til eleven samt til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år. Eleven gøres opmærksom på muligheden for at klage til undervisningsministeriet over gymnasiets afgørelse.

Planlagt fravær for atleter og andre elever

Atleter skal være registreret som sådan for at opnå ret til godskrivning af fravær. Andet lovligt fravær er: elevrådsmøder, møder i festudvalget op til 5 moduler pr skoleår, tutoropgaver, ambassadøropgaver for gymnasiet samt deltagelse i Studievalg Københavns aktiviteter.

Eksamen og prøver

I forbindelse med eksamen og prøver gælder det til enhver tid gældende regelgrundlag bl.a. ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (retsinformation.dk), BG’s studie- og ordensregler generelt samt vores lokale eksamensregler/instrukser, som udleveres til alle elever i forbindelse med prøven/eksamen.

Er du ikke kommet til tiden, kan du blive nægtet adgang til prøven. Udviser du forstyrrende adfærd eller på anden måde bryder de fastsatte regler for prøven, kan du blive bortvist fra prøven. Ved konstateret eller begrundet mistanke om snyd kan du blive bortvist fra prøven. Derudover kan du tildeles en skriftlig advarsel, jf. Særlige regler for snyd.  

Det er vigtigt at understrege, at det er dit ansvar at sørge for, at din medbragte computer/tablet virker, og at du gemmer din data.

På BG gælder reglerne ved eksamen også under de interne prøver, herunder AP- og NV-prøver, DHO, SRO, årsprøver, terminsprøver, m.m.

Deltagelse i de interne eksamenslignende prøver er en forudsætning for at kunne blive indstillet til eksamen.

Oprykning

For at kunne rykke til næste klassetrin skal du have vist et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Du kan blive nægtet oprykning til næste klassetrin, hvis dit standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit er under 02, jf. § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Det er rektor, der træffer den endelige afgørelse om oprykning.

Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler

Skolens ledelse kan ved mindre overtrædelser af skolens studie- og ordensregler meddele dig en pædagogisk tilrettevisning. Er dette ikke tilstrækkeligt, eller er overtrædelsen af mere alvorlig karakter, kan det medføre, at en eller flere af følgende sanktioner anvendes. Sanktionerne skal være proportionale i forhold til den konkrete overtrædelse af BG’s studie- og ordensregler. I konkrete tilfælde kan sanktioner iværksættes uden forudgående varsel, og uden at eventuel klage over sanktionen har opsættende virkning.  

 • Du kan blive helt eller delvist udelukket fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter (fx fester, ekskursion, studietur).
 • Du kan blive pålagt oprydning og rengøring af skolens områder.
 • Du kan blive udelukket fra elevudvalg, fx elevråd eller festudvalg.
 • Du kan blive midlertidigt udelukket fra undervisningen i op til 10 skoledage. Der registreres fravær under udelukkelsen.
 • Du kan få forbud mod at medbringe og anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, fx mobiltelefon, i en kortere eller længere periode. Der kan aftales med kontoret, at genstanden opbevares her i skoletiden.
 • Du kan i helt særlige tilfælde få konfiskeret en eller flere af dine private genstande, herunder mobiltelefon og computer, i normalt højst ét døgn. Du er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som gymnasiet har besluttet at tilbageholde. Hvis du ikke opfylder denne forpligtelse, kan det føre til en yderlig, relevant sanktion – og du vil stadig være forpligtet til at aflevere genstanden.
 • Du kan blive pålagt at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om du bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Denne sanktion gælder især ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 • Du kan miste retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis Brøndby Gymnasium træffer beslutning om, at du på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Du kan blive bortvist fra BG og flyttet over på en anden institution med henblik på, at du gennemfører uddannelsen der. Denne overflytning sker efter aftale mellem dig, BG og den anden institution. Hvis du har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som du ønsker at overflytte til, hvis du bliver bortvist fra Brøndby Gymnasium, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af dig til denne institution. Brøndby Gymnasium kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.
 • Du kan blive permanent bortvist (udskrevet) fra BG.
 • Du er omfattet af de almindelige regler for erstatning. Det betyder, at du er erstatningspligtig, hvis du skader skolens ejendom som fx bygninger, inventar, undervisningsmateriale, bøger og/eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten gælder også på ekskursioner samt studie- og udvekslingsrejser.

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan BG beslutte at hjemsende dig midlertidigt eller at begrænse din adgang til Brøndby Gymnasium midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til gymnasiet er muligt i følgende situationer:

Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på Brøndby Gymnasium om overholdelsen af gymnasiets studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på gymnasiet, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på Brøndby Gymnasium og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner

I særlige tilfælde kan rektor beslutte, at en sanktion kun iværksættes, hvis du overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode. BG kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, fx hvis:

Du inden for en bestemt frist udbedrer de skader, som bruddet af studie- og ordensreglerne har medført.
Du inden for en bestemt frist og på tilfredsstillende vis gennemfører aktiviteter eller lignende, som er egnede til at forebygge, at du gentager samme eller lignende brud på studie- og ordensreglerne, eller at du og evt. forurettede elever, ansatte eller andre bliver forliget eller forsonet.

Klagemuligheder

Klager over iværksatte sanktioner eller nægtelse af oprykning skal indgives til Undervisningsministeriet inden 2 uger efter afgørelsen er meddelt og stiles til rektor. Rektors kommentar kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentarerne vedlægges klagen til Undervisningsminister.

 

/januar 2024