STX uddannelse på Brøndby Gymnasium

Brøndby Gymnasium udbyder den 3-årige STX-uddannelse, der dog i særlige tilfælde kan strækkes over 4 år (se Brøndbymodellen).

STX er den almene gymnasieuddannelse bl.a. de 4 gymnasiale ungdomsuddannelser. Det betyder, at det er dén gymnasiale ungdomsuddannelse, der samlet set giver adgang til alle videregående uddannelser.

Formålet med STX-uddannelsen er således at gennemføre et 3-årigt forløb med afsluttende eksamen og herigennem forberede sig til videregående uddannelse. STX-eleverne skal opnå faglig indsigt og studiekompetence. De skal udvikle fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer, hvor kravene til samarbejde, selvstændighed og sans for at opsøge viden er centrale.

STX-uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans.

STX-uddannelsen er bygget op med et 3 måneders grundforløb efterfulgt af studieretningsforløbet.

Grundforløbet bidrager til elevernes afklaring af deres faglige interesser og forudsætninger med henblik på valg af studieretning. Desuden giver grundforløbet en grundlæggende forståelse for grundforløbets fag og faglige forløb, samt i arbejdsmetoderne i den gymnasiale uddannelse, som eleverne er optaget på. Grundforløbet afsluttes med mundtlige eksaminer, som indskrives i elevernes eksamensbevis.

BG tilbyder aktuelt 5 studieretninger, som eleverne vælger blandt i løbet af oktober måned.  Studieretningerne starter primo november, hvor eleverne fordeles i studieretningsklasserne.

De 5 studieretninger er:

 • Matematik A, Fysik B, Kemi B
 • Biologi A, Kemi B
 • Engelsk A, Spansk A, Latin C
 • Samfundsfag A, Engelsk A
 • Idræt A, Samfundsfag A, Matematik B

For uddybning af BGs studieretninger se her:


De obligatoriske fag i STX-uddannelsen er dansk, historie, religion, oldtidskundskab, engelsk, matematik, fysik og idræt samt et kreativt og 2. sprogfag.

Udover studieretningsfag og obligatoriske fag indgår en række fag i STX-valgfagsudbuddet:

 1. Fysik B
 2. Kemi B
 3. Mindst ét af fagene fysik og kemi på A-niveau
 4. Et begyndersprog og et fortsættersprog, begge på A-niveau
 5. Matematik A
 6. Samfundsfag A
 7. Et kunstnerisk fag på B-niveau

Derudover kan andre valgfag indgå og på Brøndby Gymnasium er det f.eks.:

 • Idræt på B og A
 • Psykologi på C og B
 • Erhvervsøkonomi på C og B
 • Informatik på C og B

Som hovedregel er fag på C-niveau 1-årige, fag på B-niveau 2-årige og fag på A-niveau 3-årige. Undtagelse er idræt på C-niveau, der er bredt ud over alle 3 år.

I 3.g udarbejder eleverne en afsluttende skriftlig opgave, studieretningsprojektet (SRP), som skal forsvares ved en mundtlig eksamen.

I alt skal der indgå 10 prøver efter udtræk i den samlede studentereksamen, dog altid omfattende den mundtlige eksamen i SRP.