BGs alkoholpolitik

(Bilag til studie- og ordensreglerne)

Brøndby Gymnasium er en ungdomsuddannelsesinstitution og det er ikke tilladt at indtage alkohol og andre rusmidler på skolens område.

Efter aftale med gymnasiets ledelse kan der gives tilladelse til indtagelse af alkohol i forbindelse med skolearrangementer.

På Brøndby Gymnasium betyder det konkret, at alkohol som øl og cider kan købes til festerne, til Galla og til caféarrangementerne.
Det er ikke tilladt at møde op på gymnasiet i påvirket tilstand.

Fælles arrangementer som er alkoholfrie:

 • 1.årgangs intro-tur
 • Ture, som er ud af huset
   

Fælles arrangementer, hvor der er mulighed for udskænkning efter tilladelse:

 • BG fester
 • Fredagscafé
 • Galla

Fester og caféer på BG:

 • Det er ikke tilladt at medbringe egen alkohol til fester og caféarrangementer
 • Der kan købes vand, øl og cider til festerne
 • Eleverne må ikke komme fulde til festerne
 • Der visiteres i indgangen


Studieture:

 • Studieturene er en faglig og social tur, som foregår i skolens regi og følger skolens ordensregler
 • Lærerne kan efter aftale give tilladelse til, at eleverne må indtage alkohol med måde. Det er individuelt og kan aftales fra studietur til studietur
 • Lærerne er ledelsens repræsentant under studieturen og deres regler skal derfor følges
   

Sanktioner ved overtrædelse:

 • Første gang der sker overtrædelse af alkoholreglerne, bortvises eleven fra igangværende aktivitet og tildeles en skriftlig advarsel
 • Ved gentaget overtrædelse af alkoholreglerne bortvises eleven fra igangværende aktivitet og udelukkes fra tilsvarende kommende aktivitet efter konkret ledelsesmæssigt skøn:
  • Almindelig, dagligdags undervisning – udelukkelse fra undervisningen i 5 hverdage
  • Fester og fælles arrangementer med alkohol – udelukkelse resten af skoleåret
  • Studietur – hjemsendelse

 

Elevrådet september/oktober 2017

Konfirmeret af rektor & bestyrelse 26.10.2017

Justeret 25.9.2019

 

BGs RUSMIDDELPOLITIK

Formål med BGs rusmiddelpolitik:

 • At skolens holdning skal være klar, kendt og tydelig.
 • Man skal kunne trives uden at være påvirket
 • Fællesskabet skal ikke bygge på rusmidler
 • Med en tydelig og klar rusmiddelpolitik ønsker vi at arbejde for, at misbrug tages alvorligt og at indsatsen over for elever med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler er effektiv, synlig og et fælles ansvar.
 • Gymnasiet ønsker at medvirke til at løse konkrete opståede problemer for gymnasiets elever som følge af et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler -- at påpege en anden elevs eventuelle misbrug er derfor at udvise rettidig omsorg.

Gymnasiets regler om rusmidler

a) Euforiserende stoffer 

Euforiserende stoffer er både ulovlige stoffer som amfetamin, kokain og lignende samt "lovlige", receptpligtige lægemidler som opioider, morfin-tabletter og fentanyl-tabletter.

Indtagelse af euforiserende stoffer er ulovligt og indebærer en stor sundhedsrisiko med risiko for bl.a. fysisk og psykisk afhængighed.
Det er på gymnasiets område og i undervisningstiden, uanset hvor undervisningen finder sted samt ved alle arrangementer i skolens regi, som f.eks. fester, ekskursioner, hytteture og studieture forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer.
Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden yderligere grund hjemsendes og nægtes videre adgang til fester, caféer mv. Desuden er alle forpligtet til på opfordring at vise indholdet af lommer, tasker og punge mv. til festvagterne eller forlade skolens område.


b) Alkohol

Gymnasiet ønsker at bidrage til at fremme fornuftige alkoholvaner for gymnasiets elever og at beskytte dem mod uheldig omgang med alkohol, herunder at forebygge alkoholmisbrug.
Derfor har vi den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på gymnasiets område, med mindre rektor har givet særlig tilladelse hertil. Særlig tilladelse kan gives ved særlige lejligheder som elevfester, koncerter, fredagscaféer mv. efter indhentet tilladelse fra Københavns Vestegns Politi.
Vi ønsker med vores alkoholpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever på gymnasiet, så der kan skabes et godt undervisnings- og socialt miljø. Læs videre om BGs alkoholpolitik her.


BGs hjælp og rådgivning

BG skal sikre, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger på dette område, så eleverne kan få et bevidst og ansvarligt forhold til rusmidler. Det tilstræbes, at dette følges op i relevante fag, f.eks. kemi, biologi og dansk med henblik på at skabe rum for uddybende dialog om ungdomskultur og samværsformer i forhold til brug af rusmidler. Tutorerne skal ”uddannes” til at tale med 1.årgangs-eleverne om rusmidler og samtidig være gode rollemodeller. Ledelsen orienterer første årgang om gymnasiets rusmiddel- og alkoholpolitik.
Det skal gøres tydeligt for hver enkelt elev på gymnasiet, hvor man kan henvende sig, hvis der er behov for rådgivning og støtte. Brøndby Gymnasium vil, som udgangspunkt, forsøge at fastholde elever med et misbrug i uddannelse, og vi har derfor et aktivt samarbejde med Brøndby Kommune. Det forudsættes, at eleven forpligter sig til at få rådgivning og hjælp til at komme ud af misbruget. For elever under 18 år, der har et misbrug, involveres forældrene. Alle, som opdager, at en elev har et uhensigtsmæssigt forbrug/misbrug af rusmidler, opfordres til at tage kontakt til en af gymnasiets ansatte og videregive denne information.


Sanktioner

Elever, der selv henvender sig med et misbrugsproblem til studievejleder, teamlærer eller lignende, har i første omgang krav på samtale og tilbud om hjælp.

Elever, der gribes i at overtræde gymnasiets generelle regler om rusmidler, vil som udgangspunkt blive midlertidigt udelukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om genoptagelse af skolegangen jf. BGs studieregler.
Elever, der stadig efter gentagne forsøg på hjælp fortsat misbruger rusmidler, vil blive bortvist fra gymnasiet.
 

Medvirken til handel med euforiserende stoffer på eller ved gymnasiet medfører bortvisning og politianmeldelse.
Ved bortvisning vil eleven (og forældre, hvis eleven er under 18 år) altid blive indkaldt til en samtale med rektor, hvor elevens fremtid vil blive drøftet, herunder vil der blive tilbudt en vejledningssamtale med skolens studievejledere og evt. andre relevante vejledere.

 

Elevrådet april 2018

Konfirmeret af rektor og bestyrelse 23.04.2018

Justeret 25.9.2019