Publiceret 23-10-2020 af Pia Sadolin

Nyt fra Gymnasiet, uge 43

Indledning.

Før vi gik på efterårsferie, havde eleverne skullet svare på et spørgeskema om fravær og læringsudbytte ifm. corona-krisen.

Ved en beklagelig fejl havde skemaet ikke været tilgængeligt for 1.g’erne.

Den fejl blev rettet, da vi vendte tilbage primo uge 44 og det bevirkede, at der kom besvarelser ind fra 22 1.g’ere, svarende til 27,5% af den samlede besvarelsesmængde.

Respondenterne fordeler sig således:

1.g: 27,5%

2.g: 35%

3.g: 25%

1.hf: 5%

2.hf: 3,8%


Denne fordeling er sandsynligvis udtryk for linjernes størrelsesmæssige forskelle (9 stx-klasser og 2 hf-klasser), fordelingen af mulige covid19-smittede blandt årgangene og tilbøjeligheden til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.


Med disse forbehold for undersøgelsens validitet kan det konstateres, at 1.g’ernes mulighed for at kunne besvare skemaet har betydet nogle forskydninger.


Undersøgelsens resultater.

Tilfredsheden med BGs håndtering af corona-fraværet er vokset, for så vidt færre er negative, efter at 1.g’erne også har svaret (fra 16% negative til kun 13,8%).

Det skyldes dog ikke klassekammeraternes hjælp. Her svarede 75% positivt på hjælp fra klassekammeraterne under fraværet, før 1.g’erne kom med. Det tal er faldet til 66%, efter at 1.g’ernes besvarelser er indløbet.

En nærliggende forklaring kan være, at jo længere tid man har gået i gymnasiet, jo bedre er man blevet til at bruge hinanden og give hjælp.


Omkring den manglende fysiske tilstedeværelses betydning er usikkerheden vokset med inddragelse af 1.g’erne. En større svarprocent (20% mod 14%) har valgt ikke at tage stilling. I den positive ende er kategorien ”Meget dårligt” reduceret fra 3% til godt 1%. Langt over halvdelen af besvarelserne er således positive, ift. at det fungerede at være hjemme under corona-fraværet.


Kigger man på det læringsmæssige udbytte, som er centralt for 1.g’ernes forestående afsluttende eksamen i grundforløbet, ses tendensen med flere ubesvarede svar at gå igen (8,3% -> 17,5%).

En nærliggende antagelse kan være, at det er sværere for 1.g’erne overhovedet at bedømme det læringsmæssige udbytte, så længe de ikke er blevet evalueret.

Ikke desto mindre er der sket en forskydning med 1.g’ernes svar ift. vurderingen: læringsudbyttet er samlet set det samme. Fra 42% (uden 1.g’erne) til 29% (med 1.g’erne).

Det betyder, at bekymringen blandt 1.g’erne for corona-fraværets indvirkning på deres faglige udbytte er signifikant større.


Lærernes indsats ser gennemgående rigtig fornuftig ud, især fremhæves muligheden for at følge med via Moodle, som tydeligvis har gjort det nemmere at være hjemme. Enkelte lærere og fag har lagt forløbsplaner til deres elever (bl.a. engelsk) og især samfundsfag har brugt Teams som supplement til ”hjemmegående” elever.


Hos knap 18% af elevbesvarelserne har diverse symptomer/gener under fraværet betydet, at de ikke har kunnet følge undervisningen (uanset evt. foranstaltninger og hjælp fra kammerater). Denne procentdel påvirker naturligvis læringsudbyttet negativt.


Opfølgning på besvarelserne.

For at danne os et overblik over primært 1.g-elevernes udfordringer og for at kunne kompensere dem fagligt for fraværet afholdt vi den 20.10. om eftermiddagen og den 21.10. om formiddagen nv-ap lektieværksteder. Her fik 1.g’eleverne undervisning og vejledning af de implicerede faglærere. Desuden har vi afholdt lektieværksted i matematik - for alle elever - som en støtte til deres faglige niveau.


Det er ikke indtrykket, at fremmødet til de nævnte lektieværksteder tyder på, at det faglige efterslæb er alvorligt. Så vi forventer, at det faglige niveau til ap og nv prøverne vil være ækvivalent med sidste års. Det er også vigtigt at nævne, at vi i år har større fokus på eksamenstræning ifm. de forestående prøver, da især 1.g-eleverne ikke har den eksamenserfaring med i bagagen, som de plejer fra deres grundskoleafslutning.


Samlet konklusion på corona-fraværsundersøgelsen.

Den samlede konklusion på corona-fraværsundersøgelsen og de opfølgende tiltag er, at kvaliteten af den faglige indsats og elevernes læringsudbytte under forløbet er fornuftig og ikke giver anledning til yderligere indsats eller ændring af praksis.


Vi ser frem til afviklingen af ap- og nv-prøverne med fortrøstning, men vil i sagens natur være ekstra opmærksomme. Vi forventer at kunne afholde prøverne med fysisk tilstedeværelse.


Endelig er der 2.hf-vintereksamen i Kultur- og samfundsfagspakken. Det er meget få besvarelser, der er indkommet fra 2.hf-eleverne på corona-fraværsundersøgelsen, så de er tilsyneladende ikke så fagligt udfordrede pga. coronafravær. Også ift. hf’ernes eksamen vil vi naturligvis være ekstra opmærksomme og også ift. dén eksamen forventer vi at kunne gennemføre med fysisk tilstedeværelse.


For alle øvrige klasser og årgange gælder det, at evt. fagligt efterslæb vil kunne udlignes for så vidt, der ikke igen i løbet af foråret sker nedlukning med de konsekvenser, det kan få for en omlægning af undervisningen.


Det skal afslutningsvist nævnes, at i alt 80 ud af 273 elever har svaret på spørgeskemaet.

Ingen elever har været testet positive.

Se hele undersøgelsen om corona-fravær i perioden skolestart (uge 34) til efterårsferien (uge 42) her


Pia Sadolin, Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook