Hjem Sitemap
 


Studie- og ordensregler - overordnet

Formål

Studie- og ordensreglerne bidrager til, at Brøndby Gymnasium har et godt læringsmiljø, hvor forholdet mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og skolens ansatte er præget af gensidig respekt, ansvarlighed og tolerance.

Undervisningspligt

Eleverne har pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Denne pligt indebærer:
 

 1. At eleverne møder forberedte og deltager i undervisningen.
 2. At eleverne afleverer de skriftlige opgaver til tiden, og at opgaverne følger de krav, der er fastsat af lærerne. Det forudsættes, at eleven selv har udarbejdet den skriftlige opgave. Hel eller delvis afskrift uden kildeangivelse betragtes som snyd.
 3. At eleverne deltager i terminsprøver, årsprøver og eksaminer.
 4. At eleverne deltager i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der højst kan udgøre 100 kr. pr. døgn pr. deltager.
 5. Deltagelse i andre former for undervisning, fx selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

 

Procedure og sanktioner ved snyd

Første gang snyd registreres indkaldes til samtale med rektor og skriftlig advarsel udleveres. Ved gentagelse af snyd kan eleven enten bortvises i en 5 dages periode eller henvises til tvungen opgaveskrivning under opsyn.
Tredje gang snyd registreres, bortvises eleven fra undervisningen i 10 hverdage med fraværsregistrering.

Snyd herefter medfører bortvisning fra gymnasiet.

 

Procedure og sanktioner ved fravær 

Fraværsregistreringen er delt op i fysisk og skriftligt fravær.

 

Procedure ved fysisk fravær:

Registres af læreren med 100%. Hvis eleven kommer for sent gives der 50 %.

Ved alt fravær skal eleven notere sin fraværsårsag i Lectio, det kunne fx være sygdom. De særligt idrætsaktive og andre elever med lovligt fravær har mulighed for, at få deres fravær godskrevet, hvis de opfylder reglerne ved p-fravær. Lærerne noterer fraværet og sekretariatet tager sig af godskrivningen.

 

Procedure ved skriftligt fravær:

Alle skriftlige opgaver, der afleveres for sent, registreres af læreren med 50% fravær. Det er op til den enkelte lærers vurdering, om en for sent afleveret opgave bedømmes med kommentarer og/eller karakter, og om den indgår i vurderingen af elevens standpunkt og årskarakter. Man kan som lærer altså vælge at se bort fra for sent afleverede opgaver ved karaktergivning og nøjes med at bedømme skriftligt arbejde, der er afleveret til tiden eller skrevet i modulet. Man kan med andre ord nøjes med at give karakterer på baggrund af skriftligt arbejde lavet i undervisningen.

 

Hjælp og sanktioner ved fravær:

 1. Når en faglærer observerer, at en elev er meget fraværende eller ikke afleverer sine opgaver, taler læreren straks uformelt med eleven om det. Hvis samtalen afdækker problemer, der kræver involvering af team eller studievejlederen, så sendes eleven til dem.  Er man i tvivl om, hvorvidt det er team eller studievejleder, der skal inddrages, så kontaktes vicerektor.
 2. Seks gange om året opgøres fraværet (medio september, ultimo oktober, primo december, primo februar, ultimo marts, primo maj). Vicerektor ser på fraværsopgørelserne. Elever med meget fravær enten fysisk eller skriftligt (eller begge dele), som ikke skyldes planlagt fravær, drøftes med klassens studievejleder. Hvis det skønnes nødvendigt, modtager eleven et varsel, der noteres i Lectio og sendes/mailes til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år. I samarbejde med studievejlederen iværksættes en handleplan, der hjælper eleven med at nedbringe sit fravær. Studievejlederen noterer i Lectio det/de pågældende tiltag som: forældreinddragelse, ”godmorgen-ordning”, henvisning til psykolog / anden rådgivning, individuelle aftaler, læsevejledning, mentorordning eller skrivefængsel. Elevens lærere kan på denne måde orientere sig i Lectio om de iværksatte fastholdelsestiltag.
 3. Elever, der ikke har nedbragt deres fravær efter første ”pædagogiske tilrettevisning/varsel”, modtager en skriftlig advarsel, som noteres som ”First warning” i Lectio. Den skriftlige advarsel gives til eleven og sendes/mailes til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. Eleven får igen tilbud om yderligere hjælp og opbakning fra studievejlederen. Nye ”Fastholdelsestiltag” noteres i Lectio, så elevens lærere kan orientere sig om de iværksatte fastholdelsestiltag.
 4. Proceduren gentages for elever, der ikke har nedbragt deres fravær efter ”First warning”. Eleverne modtager deres anden skriftlige advarsel, som noteres som ”Final warning” i Lectio. Den skriftlige advarsel gives til eleven og sendes / mailes til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er under 18 år. Eleven gøres opmærksom på klagefristen (jvf. §8, stk.2 og §14 i Bekendtgørelse om studie-og ordensregler) og henvises igen til samtale med studievejlederen ligesom nye ”Fastholdelsestiltag” noteres i Lectio, så elevens lærere kan orientere sig om de iværksatte fastholdelsestiltag.
 5. Elever, der efter modtagelse af ”Final warning” ikke har nedbragt fraværet, indkaldes til en samtale med rektor og vicerektor, som vurderer, om der er helt særlige forhold, som gør, at eleven skal have en ”allersidste chance”, sættes op i alle afsluttende fag det pågældende år eller opfordres til at skifte uddannelse. I særligt grove tilfælde kan der blive tale om bortvisning fra skolen (eleven kan dog indskrive sig som selvstuderende uden mulighed for at følge undervisning. §8, stk.2 og §14 i Bekendtgørelse om studie-og ordensregler).
 6. Elevens lærere orienteres om sanktionen. Afgørelsen gives til eleven og sendes/mailes til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. Eleven gøres opmærksom på klagefristen.

 

IT-regler

Skolens netværk er beregnet på undervisningsformål. Skolens netværk skal således overvejende anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen og elevens uddannelse relevant arbejde. Der må ikke spilles computerspil i undervisningstiden.

 

Følgende IT-regler skal overholdes: 

 • Det er ikke tilladt at tiltvinge sig uautoriseret adgang til andres computere på nettet, herunder bryde gennem skolens sikkerhedssystemer.
 • Det er ikke tilladt at bruge nettet til at formidle eller publicere materiale, som er skadeligt for elevers og/eller skolens omdømme. Endvidere skal almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.v. overholdes.
 • Det er forbudt at forsøge at skjule sin identitet ved brug af elektroniske postsystemer.
 • Det er ikke tilladt at undersøge eller afsløre andres private forhold, herunder indhold af elektronisk post samt passwords.
 • Netværket må ikke anvendes til at sende upassende og/eller krænkende meddelelser.
 • Henstillinger fra skolens IT-administratorer, lærere og vejledere skal efterkommes.
 • Brug opgaveportalen med omhu og snyd ikke.
 • Angiv altid brug af elektroniske kilder til dine skriftlige afleveringer.

 

Sanktioner:

Overtrædelse af ovenstående regler medfører udelukkelse fra skolens netværk og i værste fald bortvisning fra skolen eller politianmeldelse.

 

Bemærk!
Du er selv ansvarlig for at sikre dig mod skader forårsaget af spredt virus eller andre former for ødelæggelser.

 

Oprykning

En elevs tilstrækkelige udbytte af undervisningen er forudsætning for oprykning til næste klassetrin. Derfor vurderes elevens standpunkt ved skoleårets afslutning.

En elev har krav på oprykning til næste klasse, når det vægtede gennemsnit af standpunktskarakterer, prøvekarakterer og projektopgaver er mindst 2,0, og eleven har deltaget i alle afholdte prøver.
Rektor træffer den endelige afgørelse om oprykning.

 

Bøger og bogdepositum
Når du starter på Brøndby Gymnasium betaler du et bogdepositum på 500,00 kr. Disse penge får du tilbage, når du stopper på gymnasiet, hvis du vel og mærket har returneret alle dine bøger.
 

Modtagelse af bøger:
Når du får en bog, skal du skrive under på, at du har modtaget den, og så hæfter du økonomisk for den.
Det er altså dit ansvar, hvis du mister bogen.
Du skal huske at skrive klasse, navn og årgang forrest i bøgerne.
Derudover må du ikke skrive i bøgerne.
Hvis du ikke er til stede, når et klassesæt udleveres, så skal du hente bogen på kontoret.

 

Aflevering:
Når du bliver bedt om at aflevere en bog, skal du gøre det straks, så bogen kan udleveres til andre elever. Bogen skal afleveres på kontoret, hvor din aflevering registreres, så du ikke længere er ansvarlig for bogen. Ved afleveringen modtager du indenfor et par dage en bekræftelsesmail på aflevering via Lectio. Det er vigtigt, at du gemmer denne besked, da det er dit bevis på, at du har afleveret bøgerne.
Hvis du afslutter et fag, skal bøgerne afleveres inden sommerferien starter.

 

Oprydning

Eleverne skal udvise ansvarlighed overfor bygninger, lokaler og inventar. Dette gælder både Brøndby Gymnasiums ejendom og andres. Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig selv og bidrage til, at skolen er præget af et rent miljø. Det betyder, at eleverne har pligt til at rydde op efter sig i såvel klasselokaler som fælleslokaler. Den enkelte elev skal efterkomme påbud fra lærerne om at deltage i oprydning og lærerne skal medvirke aktivt til, at eleverne efterlever deres oprydningspligt.

 

Mobning

Eleverne skal henvende sig til hinanden, til lærerne og til skolens øvrige personale med respekt. De skal omtale hinanden og andre i et ordentligt sprog. Sprog, der har diskriminerende karakter eller karakter af mobning, tolereres ikke.
Mobning må ikke finde sted. Se skolens antimobningspolitik.
 

Alkohol og rusmidler

Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen form for alkohol eller rusmidler i skoletiden eller at møde op på skolen i påvirket tilstand. Reglerne for alkohol og rusmidler gælder også for undervisningsaktiviteter uden for skolen. Læs BG's alkoholpolitik her. Rusmiddelpolitikken er pt. under udarbejdelse.

 

Rygning

Skolen er røgfri. Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolens bygning på særskilt anviste områder. Rygere er henvist til at ryge i området omkring 1964 eller på græsarealet.

Sanktion i tilfælde af overtrædelse: Øjeblikkelig bortvisning i 3 skoledage.

Ved fester gælder samme regel om, hvor der må ryges. Overtrædelse vil efter flere henvisninger resultere i bortvisning fra festen.
 

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden.
 

Ekskursioner samt studie- og udvekslingsrejser

Ved ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser skal eleverne overholde de regler, der er fastsat af lærerne.
 

Erstatningspligt

Eleverne er omfattet af de almindelige regler for erstatning. Det betyder, at den enkelte elev er erstatningspligtig, hvis han eller hun skader skolens ejendom som fx bygninger, inventar, undervisningsmateriale, bøger og/eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten gælder også på ekskursioner samt studie- og udvekslingsrejser.
 

Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne
Hvis en elev ikke overholder ordensreglerne, kan rektor efter en konkret, objektiv, vurdering iværksætte følgende sanktioner:
- mundtlig påtale
- skriftlig advarsel
- udelukke eleven fra konkrete arrangementer
- midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår
- bortvisning
I særlig graverende tilfælde vil bortvisningen ske øjeblikkelig.
 

Klager
Klager over iværksatte sanktioner eller nægtelse af oprykning skal indgives til Undervisningsministeriet inden 2 uger efter afgørelsen er meddelt og stiles til rektor. Rektors kommentar kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentarerne vedlægges klagen til Undervisningsminister