Hjem Sitemap
 

elevrådsvedtægter

§ 1 Navn og sammensætning
1.Navnet er 'Elevrådet'. Det dækker over 2 elever (1 repræsentant og 1 suppleant) fra hver klasse i  1.g, 2.g og 3.g.
 

§ 2 Formål
1. Elevrådet skal tage vare på elevernes interesser ved Brøndby Gymnasium inden for områderne: Undervisning, skolens fysiske rammer, kultur, sport, underholdning, social samvær m.v.


2. Rådet skal være elevernes talerør til skolens ledelse og bestyrelse.


3. Rådet skal fremme samarbejdet mellem elever og lærere bl.a. ved hjælp af fællesarrangementer.
 

§ 3 Rettigheder og pligter

1. Rådet skal samarbejde med skolens bestyrelse, rektor og andre skoler.


2. Rådet skal sørge for, at forslag fra eleverne bliver behandlet i elevrådet.


3. Rådet kan være medlem af en landsdækkende elevrådsorganisation.


4. Som repræsentant er man valgt for et år ad gangen. Året går fra valgdag til valgdag.


5. Der skal være mulighed at drøfte ting med elevrådet over FirstClass under 'Elevråd'.
 

§ 4 Valg

1. Valg af repræsentanter foregår på en fastlagt dag hvert år.


2. Valgdagen er en fælles dag for gymnasiets 1.g, 2.g og 3.g. Elevrådet står for dette arrangement. På valgdagen fortæller elevrådsrepræsentanterne fra hver sin klasse om, hvad de har opnået i det forgangne år.


3. Inden valget skal de, der ønsker at være repræsentanter, fortælle sin klasse, hvorfor man vil i Elevrådet og evt., hvad man vil arbejde for.


4. Selve valget foregår i klasserne og man kan kun stemme på elever fra sin egen klasse.


5. Hvis to eller flere kandidater får lige mange stemmer, skal der ske omvalg. Her har hver elev en stemme. Er der herefter fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.


6. Efter valget præsenteres Elevrådet.


7. Når man er valgt som repræsentant, skal man deltage i elevrådsarbejdet i et år. Kun hvis man har en speciel årsag, kan man få lov at træde ud. Elevrådet skal oplyses herom.


8. Der vælges en formand, næstformand og en sekretær for Elevrådet.
 

§ 6 Elevrådsmøder

1. Formanden indkalder til møder mindst en gang om måneden.


2. Dagsordenen skal være udleveret mindst 5 skoledage i forvejen.


3. Ved beslutninger i Elevrådet skal klasserepræsentanterne tage hensyn til klassens meninger.


4. Alle afstemninger i rådet foregår ved almindeligt stemmeflertal. Et medlem i rådet kan altid kræve skriftlig afstemning. Rådet er altid beslutningsdygtigt, såfremt mødet er rettidigt varslet i henhold til vedtægterne.


5. Kontoret skal informeres om Elevrådets mødedatoer og tidspunkter. Kontaktlæreren sørger for dette.
 

§ 9 Vedtægtsændringer og nye vedtægter

1. Elevrådet fremsætter ændringsforslag. Forslag til vedtægtsændringer/nye vedtægter skal til høring i alle klasser.
 

§ 10 Repræsentation i skolens bestyrelse

1. Én elev skal være repræsenteret i skolens bestyrelse.


2. Gymnasiets elevrådsformand er selvskrevet til den ene post. Næstformanden er suppleant for denne.

Bilag til § 4 - Forretningsgangen i elevrådet
Formandens opgaver

- indkalde til elevrådsmøder ifølge det aftalte
- sørge for at alle indkomne forslag bliver sat på dagsordenen
- udarbejde dagsorden
- deltage i bestyrelsesmøder
- tage vare på Elevrådets interesser i alle råd og udvalg som Elevrådet er repræsenteret i, dvs. være opmærksom på, at Elevrådet bliver gjort synligt, og at dets meninger bliver hørt
 

Næstformandens opgaver

- være suppleant for formanden, hvis denne er fraværende
- hente og gennemgå post samt informere Elevrådet herom
- have ansvaret for at vedtægterne overholdes i Elevrådet
- deltage i PR-møder 
 

Sekretærens opgaver

 • skrive referat fra møderne. Ny dagsorden med ny mødedato sættes på referatet
 • notere, hvem der deltager i møderne
 • sørge for, at referatet udleveres inden for en uge efter elevrådsmødet
 • hænge referatet på Elevrådets opslagstavle og aflevere/sende det til repræsentanterne samt kontaktlæreren, der sørger for offentliggørelse
 • sekretæren binder sig for et år (valgdag til valgdag)
   

Opgaver til elevrådet

 • vedtage en afstemning om et festudvalg
 • festudvalget skal planlægge festerne (dato, sted, tema mm.)
 • festudvalget skal holde et afsluttende møde med Elevrådet og få afgjort de sidste ting
 • festudvalget skal købe alt ind til festerne og sørge for oprydning efter festerne
 • arrangere Projekt Dagsværk, hvis folk har lyst
 • sørge for, at eleverne er tilfredse med maden, og at der er en god mad- og ordenspolitik
 • sørge for tilmelding til fodbold- og håndboldturneringer
 • sørge for udflugter evt. med overnatning (socialt samvær) evt. overlevelsestur, kanotur og cykeltur
 • sørge for Fredagscafé
 • arrangere den årlige elevaktivitetsdag