Hjem Sitemap
 
 


BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen varetager gymnasiets overordnede ledelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter størrelsen af skolepengene samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift, herunder ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i § 18 h, stk. 7, i gymnasieloven og med skolens vedtægter.
Bestyrelsen har ansvar for institutionens økonomiske forhold, men den daglige administration varetages af rektor. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Forældre til elever, elever, der er myndige, og fastansatte ved skolen, har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen, og bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

Ifl. vedtægterne udpeges bestyrelsesmedlemmerne for en 3-årig periode og genvalg kan finde sted.

3 medlemmer udpeges af Dansk Industri (DI), 2 medlemmer udpeges af Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
og 2 medlemmer udpeges af BG’s bestyrelse. Derudover vælger forældrene en repræsentant og suppleant fra forældrekredsen.

 

Bestyrelsens sammensætning, skoleåret 2018-19

 

Med stemmeret:
 

Navn Udpeget af:
Lars Rasmussen, Bestyrelsesformand DI
Anne-Mette Brandt DI
Søren Henriksen (Næstformand) DIF
Stine Lyndgaard Thorhauge BG
Helge Skramsø BG
   
Uffe Kåre Jensen (forældrerepræsentant)
far til Anna Neel Jensen 2017, uffe.k.jensen@hotmail.com
 

Tine Rosenbäck, forældresuppleant,
Mor til Nikolai 2015s & Kristian 2017, famhvid@webspeed.dk

 

 

 

Uden stemmeret:
Pia Sadolin (rektor)

Stina Hansen (lærerrepræsentant)
Rasmus Ovdal Rasmussen (elevrådsrepræsentant) 

Associeret: Sanne Midtgaard (vicerektor og protokolør)

 

Læs vedtægterne her - vedtaget på bestyrelsesmødet d. 6. maj 2019, godkendt af UVM.

 

Læs årsrapport fra 2017 her

 

Læs møderækkefølge & protokollater her

 

PS 31.8.2017