Hjem Sitemap
 

Brøndby Gymnasiums organisatoriske struktur

Karakteristik af Brøndby Gymnasiums organisation aktuelt:


Brøndby Gymnasium er en skole præget af organisk vækst og organisk organisation.
Der tilbydes én type uddannelse og der er en meget høj grad af uddelegering. Gymnasiets profil har fra starten været baseret på it, idræt og internationalisering og med beliggenheden på Brøndby Stadion er især idrætskendetegnet slået bredt igennem.

 

Brøndby Gymnasiums organisationsdiagram har taget udgangspunkt i undervisningen som kerneopgave med klasseteamene som opgaveløsere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Den projektstyrede del af organisationen:


Kerneopgave: undervisning.
 

Organisationsprincip: projektstyret i team med teamledere.

1.    Hver klasse har et team med 3 lærere.
2.    Hvert team udpeger en teamleder.
3.    Teamlederen indkalder til møder og laver referat. Teamlederen er ansvarlig for teamets
        interaktion med klassen, klassens lærere, læsevejleder, studievejleder, 
        idrætskoordinator, talentudvikler, øvrige teamledere og ledelsen.
4.    Hvert team udformer en målsætning eller et fokus for arbejdet det kommende skoleår.
5.    Målsætningen kan (men skal ikke) afspejle gymnasiets fokus på klasserumskultur,
        kommunikation i undervisningen og vejledningen som integreret del af undervisningen.
6.    Målsætning og referater lægges i Moodle.


Projekter/Indsatsområder knyttet til undervisningen.


Organisationsprincip: projektstyret med projektleder for hvert projekt/indsatsområde.


1.    Idræt: Brøndby modellen fungerer som grundlag for idrætskoordinatorens arbejde.
        Udvikling af samarbejde med andre gymnasier om B-Netværk skal fokuseres. Medlemskab
        af international idrætsorganisation skal bruges til erfaringsudveksling og kategorisering
        af idrætseleverne efter portugisisk model. 
        Projektleder: TA
2.    Talentudvikling: Talentudviklingsmodellen er grundlag for den akademiske træning.
        Rapport fra arbejdsgruppe under UVM i Talentudvikling indarbejdes. Udvælgelse af elever
        kvalificeres i fællesskab med idrætskoordinatoren.
        Projektleder: PS
3.    It: Brøndby Gymnasiums it-strategi er grundlag for udviklingen af digital undervisning og
        kursusforløb. Fortsat udvikling af brugen af diverse it-værktøjer, smartboard, LMS, etc.
        er centralt.  Forsøget med virtuelle undervisningsforløb sættes igang. Arbejdet med det
        nye informationsteknologifag fortsættes. Forbedring af it-infrastruktur og evt.
        deltagelse i fælles it-løsninger forberedes.
        Projektledere: SC, BW og PHS
4.    Vejledning – gennemførsel – fastholdelse: Brøndby Gymnasiums vejledningsstrategi er
        grundlag for arbejdet med at integrere vejledningen i undervisningen. Samarbejde mellem
        team og vejledning er centralt. Vejlederne tager i samråd med teamlederne initiativ til
        afholdelse af møder for alle klassens lærere, hvis det skønnes
        hensigtsmæssigt/nødvendigt
        Projektledere: MAS og MR
5.   Skriftlighed og supervision: implementering af responsmodellen, og udvikling af forløb       
       særligt velegnede til afprøvning af skriftlighed. Lektielæsning. Tilrettelæggelse af    
       supervision, herunder afklaring af indholdsmuligheder.
       Projektleder: SM (skriftlighed) og SC (supervision)
6.    Faglig og pædagogisk udvikling (innovation) i faggrupper: Hver faggruppe formulerer på 
       det første møde en mødeoversigt med indhold for skoleårets indsats. Ultimo september 
       skal faggrupperne udarbejde en kompetenceudviklingsplan. Lægges i Moodle.           
       Projektledere: faggrupperepræsentanterne

 

Projektlederne refererer til ledelsen.

  

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send mail

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 14.00