Hjem Sitemap
 

vedtægter for Brøndby gymnasiums venner

VEDTÆGTER FOR BRØNDBY GYMNASIUMS VENNER.                                    Bilag 7
Stiftet xx.xx.2009

 

§1. Foreningens navn er Brøndby Gymnasiums Venner, forkortet BGV.
Foreningens adresse er formandens.

 

§2. Foreningens formål er:
a. at støtte Brøndby Gymnasiums elever bl.a. økonomisk.
b. at støtte skole-hjem samarbejdet, herunder sikre informationsniveauet imellem skole og medlemmerne f.eks. i form af informationer på hjemmesiden o. lign.
c. at skabe et forum for gamle elever samt nuværende og tidligere ansatte.

 

§3. Foreningens arbejde søges finansieret via kontingenter, arrangementer og direkte sponsorstøtte.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, der forfalder til betaling hvert år, 1. januar.
Såfremt kontingentet trods påkrav ikke bliver betalt, kan vedkommende slettes af medlemslisten.

 

§4.  Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af:
1. Formand – er den til enhver tid siddende forældrerepræsentant i bestyrelsen for Brøndby Gymnasium
2. Sekretær
3. Kasserer – er en repræsentant for Brøndby Gymnasium’s ansatte
4. Fra 0-4 menige bestyrelsesmedlemmer, der vælges for en 2-årig periode på den årlige generalforsamling. Om muligt skal der i bestyrelsen være en repræsentant for de gamle elever, de ansatte samt forældrene.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at afholde mindst 2 møder om året.
Genvalg kan finde sted.
 

§5. Foreningens kasserer og  formand kan i fællesskab betale regninger.
Kassereren kan foreslå i hvilket pengeinstitut, foreningens midler skal anbringes, hvorefter det skal godkendes i bestyrelsen. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og forsynes med revisorpåtegning.

 

§6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved e-mail.
Forslag fra medlemmerne til dagsordenen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§7.  Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i foråret, så vidt muligt på skolens fødselsdag 2. maj, med følgende dagsorden
1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, herunder forslag til nyt budget
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest dagen før generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (må ikke være medlem af bestyrelsen)
8. Eventuelt

 

§8. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, der har betalt kontingent for det forløbne år, og som er tilstede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§9.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 7 og senest 21 dage efter begæringen er fremsendt.

 

§10. Ved lovændring kræves tilstedeværelse af mindst 1/3 af foreningens medlemmer hvoraf mindst 2/3 skal stemme for forslaget. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ugedagen efter med lovændringen som eneste punkt på dagsordenen. Vedtages da ved simpelt flertal.

 

§11.  Alle forslag og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forslag forkastet. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, med mindre andet vedtages.
Der skal optages referat af generalforsamlingen. Dirigenten udpeger referent. Referatet skal udsendes til medlemmerne ved først givne lejlighed. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig.

 

§12. Beslutning om foreningens ophævelse kan kun foregå ved en generalforsamling. Reglerne er som under §10.
 

§13. I tilfælde af ophævelse af foreningen tilfalder foreningens midler skolen til et af generalforsamlingen bestemt formål.
 

Godkendt på generalforsamlingen xx.xx.2009