Hjem Sitemap
 

 

Indsatsområder 2017-18.

Formativ evaluering
I forbindelse med sidste skoleårs indsatsområde, Samarbejde på nye måder, arbejdede vi med tilrettelæggelse af skriftlighed, fagkollegiale opgaveløsninger, digital didaktik og – om end i mindre grad - supervision. 

 

Det kommende skoleårs indsats vil have fornyet fokus på evalueringsindsatsen, nemlig med Formativ Evaluering i centrum. Sideløbende hermed integreres reformen og nye faglige indsatser ifm. informatik B, virksomhedsøkonomi B og latin C igangsættes.

 

Idræt A idriftsættes som forsøgsfag i studieretningen MA A, ID A, Fy B, Ke B. Udformningen af bekendtgørelse, læreplan og vejledning har involveret gymnasiets ledelse og idrætskoordinator. Driften og udviklingen af faget vil ske i samspil med Slagelse Gymnasium og en række samarbejdspartnere. En arbejdsgruppe af lærere tilknyttet studieretningen er etableret. Et projekt omk. innovation er knyttet til udviklingen af Idræt A.

 

Fælles arrangementer og pædagogiske dage samt medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og faggruppeudviklingssamtaler (GRUS) skal bidrage til realisering og optimering af indsatsområdet.

 

Evaluering af reformarbejdet finder første gang sted ifm. grundforløbets afslutning og valg af studieretning.

 

Aftale om gymnasiereform

Med udgangspunkt i forligspartiernes aftalepapir er der en række ændringer, som vi skal forholde os til:

 

Studieretninger og klassedannelse

Kravene til studieretningernes adgangsgivende indhold skærpes og der er en åbning for mere fleksible klassedannelser (læs: blandede studieretninger). Der skal som udgangspunkt kun være 2 studieretningsfag, AA eller AB i en studieretning og max 18 studieretninger i stx. De private gymnasier får mulighed for at inddrage fag fra alle de gymnasiale uddannelser.

 

Forsøg med Idræt A

BG har sammen med Slagelse Gymnasium & hf fået dispensation til at udbyde Idræt A. Faget vil være tilknyttet studeiretningen med Matematik A, Fysik B & Kemi B.

 

Grundforløbet

Grundforløbet afkortes til 3 måneder og skal handle om de faglige krav i gymnasiet som helhed og i studieretningerne. Eleverne medbringer studievalgportfolio fra grundskolen og skal så yderligere gennem grundforløbet spores ind på karriereønske og uddannelsesvalg. Samlet set skal anstrengelserne kvalificere elevens valg af studieretning.

Forløbet er planlagt med skyldig hensyntagen til faglige niveauer og social tryghed.

 

Matematik

Matematik bliver obligatorisk på B-niveau – med enkelte undtagelser. Undervisningen i Ma B skal være mere anvendelsesorienteret og tonet ift. studieretningen. De nye 1.g'ere bliver screenet 2 gange i løbet af grundforløbet.

 

Informatik

Informatik er blevet nyt permanent fag. Det får status af naturvidenskabeligt fag, for så vidt det kan afløse et af de naturvidenskabelige fag biologi, kemi eller naturgeografi på både c-niveau og b-niveau. Dvs. at det naturvidenskabelige fag man skal have på minimum b-niveau, kan være informatik. Informatik B oprettes for første gang på BG i dette skoleår.

 

Derudover er der en række andre ændringer, f.eks. indførelse af latin som fag på BG, bortfald af AT for 1 g'erne, fordybelsestid etc.

 

Det kommende skoleår vil således have meget fokus på indkøring af reforme og afvikling af gammel ordning til alles tilfredshed :-)

 

PS/august 2017