Hjem Sitemap
 

Studie- og ordensregler

Formål:

Studie- og ordensreglerne skal bidrage til, at Brøndby Gymnasium fremstår som et uddannelses- og arbejdssted, hvor der er et godt arbejds- og studiemiljø, og hvor forholdet mellem eleverne indbyrdes samt eleverne og skolens personale er præget af gensidig respekt, ansvarlighed og tolerance.

Studieregler
Eleverne har pligt til aktivt at deltage i undervisningen.

Denne pligt indebærer:
 

1. At eleverne møder forberedte og deltager i undervisningen. Da store dele af undervisningen foregår virtuelt betyder det, at en bærbar computer skal medbringes til alle timer.     
 

2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat af lærerne. Det forudsættes, at eleven selv har udarbejdet den skriftlige opgave. Hel eller delvis afskrift uden kildeangivelse betragtes som snyd.
 

3. Deltagelse i terminsprøver og årsprøver.
 

4. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der højst udgør 100 kr. pr.døgn pr. deltager.
 

5. Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

 

Procedure og sanktioner ved snyd

Første gang snyd registreres påtales det for eleven af faglæreren. Faglæreren orienterer efterfølgende Kontoret mhp registrering i elevens arkiv.
Anden gang snyd registreres indkaldes til samtale med rektor og skriftlig advarsel udleveres
Tredje gang snyd registreres bortvises eleven fra undervisningen. Eleven kan tilmelde sig eksamen som selvstuderende mod et gebyr på 400,- kr pr eksamen. Tilmeldingsfrist er senest 7 dage efter bortvisning.

 

Håndtering af fravær på Brøndby Gymnasium

I henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser  har eleverne ”pligt til aktiv deltagelse i undervisningen”. Eller med en populær frase: Alt fravær er fravær.

Der er grundlæggende to måder at håndtere fravær:

 

Straf: Sanktioner – regelsystemer – kontrol

 

Hjælp: fastholdelsestiltag – pædagogiske greb – opbakning og støtte

 

Vi synes ”Det er bedst, når alle er her” og ligeledes er det bedst, når alle afleverer til tiden. Det vigtigste i en fraværspolitik er for os ikke at straffe og afskrække, men at støtte, fastholde og udvikle eleverne.

 

Fraværsregistreringen er delt op i fysisk og skriftligt fravær.

 

Fysisk fravær
Registres med 100 %. Hvis eleven kommer for sent gives der kun 50 %. Fysisk fravær ajourføres i Lectio hver uge.
Ved alt fravær skal eleven notere sin fraværsårsag i Lectio, f.eks. sygdom. De særligt idrætsaktive har mulighed for p-fravær. Lærerne noterer fraværet, og Karina tager sig af godskrivningen.

 

Skriftligt fravær
Alle skriftlige opgaver, der afleveres for sent, noteres med 50% fravær. Skriftligt fravær ajourføres hver måned. Hvorvidt en for sent afleveret opgave bedømmes med kommentarer og/eller karakter og om den indgår i vurderingen af den pågældende elevs standpunkt og årskarakter er op til den enkelte lærers vurdering. Man kan som lærer altså vælge at se bort fra for sent afleverede opgaver ved karaktergivning og nøjes med at bedømme skriftligt arbejde, der er afleveret til tiden, skrevet i modulet i Moodle eller skrevet på anden vis – man kan med andre ord nøjes med at give karakter på baggrund af skriftligt arbejde lavet i undervisningen.Hjælp og sanktioner – skolens praksis:
 

1. Når en faglærer observerer, at en elev er meget fraværende eller ikke afleverer sine opgaver, taler læreren straks uformelt med eleven om det. Hvis samtalen afdækker problemer, der kræver involvering af team eller studievejlederen, så sendes eleven til  dem.  Er man i tvivl om, hvorvidt det er team eller studievejleder, der skal inddrages, så kontaktes vicerektor.

 

2. Seks gange om året opgøres fraværet (medio september, ultimo oktober, primo december, primo februar, ultimo marts, primo maj). Vicerektor ser på fraværsopgørelserne. Elever med meget fravær enten fysisk eller skriftligt (eller begge dele), som ikke skyldes idræt eller sygdom, indkaldes til samtale med vicerektor, der mundtligt giver eleverne en såkaldt ”pædagogisk tilrettevisning”, der i Lectio noteres som ”First warning” (Lectio er kontaktet og forhåbentlig bliver det muligt at vælge ”pædagogisk tilrettevisning” i stedet). Hvis det skønnes nødvendigt henvises eleven derefter til samtale med studievejlederen, der afdækker løsninger på problemet og derefter i samarbejde med den pågældende elevs team iværksætter en handleplan, der hjælper eleverne med at nedbringe deres fravær. Studievejlederen noterer i Lectio under ”Fastholdelsestiltag” det/de pågældende tiltag som: forældreinddragelse, ”Godmorgen”-ordning, henvisning til psykolog / anden rådgivning, individuelle aftaler, læse-/stavevejledning, mentorordning, skriveværksted eller SPS-tiltag. Studievejlederne orienterer eleven og elevens lærere om de iværksatte fastholdelsestiltag.


3. Elever, der ikke har nedbragt deres fravær efter første samtale, indkaldes til en ny samtale med  vicerektor og får denne gang en skriftlig advarsel,  som noteres som ”Final warning” i Lectio (igen arbejdes der på at få ”skriftlig advarsel” som en mulighed i Lectio). Eleven får  igen tilbud om yderligere hjælp og opbakning fra studievejleder og team. Nye ”Fastholdelsestiltag” noteres i Lectio. Studievejlederne orienterer elevens lærere om nye fastholdelsestilbud. Den skriftlige advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. Eleven gøres opmærksom på klagefristen (jvf. §8, stk.2 og §14 i Bekendtgørelse om studie-og ordensregler).

 

4. Elever, der efter modtagelse af ”Final warning”, ikke har nedbragt fraværet, indkaldes til en samtale med rektor og vicerektor, som vurderer, om der er helt særlige forhold, som gør at eleven skal have en ”allersidste chance”, sættes op i alle afsluttende fag i det pågældende år (en sanktion der mest giver egentlig mening for 3.g’ere) eller opfordres til at skifte uddannelse. I særlig grove tilfælde kan der blive tale om bortvisning fra skolen (eleven kan dog indskrive sig som selvstuderende uden mulighed for at følge undervisning). Elevens lærere orienteres om evt. sanktion. Afgørelsen gives til eleven og sendes som anbefalet brev til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. Eleven gøres opmærksom på klagefristen.

 

5. Yderligere overtrædelse medfører enten sanktionen ”op i alle afsluttende fag” eller bortvisning (eleven kan dog indskrive sig som selvstuderende uden mulighed for at følge undervisning). Igen følges §8, stk.2 og §14 i Bekendtgørelse om studie-og ordensregler.

 

Oprykning
En elevs tilstrækkelige udbytte af undervisningen er forudsætning for oprykning til næste klassetrin. Derfor vurderes elevens standpunkt ved skoleårets afslutning.

En elev har krav på oprykning til næste klasse, når det vægtede gennemsnit af standpunktskarakterer, prøvekarakterer og projektopgaver er mindst 2,0, og eleven har deltaget i alle eksamener, terminsprøver og årsprøver herunder prøven i almen studieforberedelse i 1.g samt har afleveret dansk/historieopgaven i 2.g og studieretningsopgaven i 2.g.
Rektor træffer den endelige afgørelse om oprykning.

 

Bogdepot
Når du starter på Brøndby Gymnasium betaler du et bogdepositum på 500,00 kr. Disse penge får du tilbage, når du stopper på gymnasiet, hvis du vel og mærket har returneret alle dine bøger.
 

Modtagelse af bøger:
Når du får en bog, skal du skrive under på, at du har modtaget den, og så hæfter du økonomisk for den.
Det er altså dit ansvar, hvis du mister bogen.
Du skal huske at skrive klasse, navn og årgang forrest i bøgerne.
Derudover må du ikke skrive i bøgerne.

Hvis du ikke er til stede, når et klassesæt udleveres, så skal du hente bogen på kontoret.

 

Aflevering:
Når du bliver bedt om at aflevere en bog, skal du gøre det straks, så bogen kan udleveres til andre elever. Bogen skal afleveres på kontoret, hvor din aflevering registreres, så du ikke længere er ansvarlig for bogen. Ved afleveringen modtager du indenfor et par dage en bekræftelsesmail på aflevering via Lectio. Det er vigtigt, at du gemmer denne besked, da det er dit bevis på, at du har afleveret bøgerne.

Hvis du afslutter et fag, skal bøgerne afleveres inden sommerferien starter.

 

Ordensregler
 

Eleverne skal udvise ansvarlighed overfor bygninger, lokaler og inventar. Dette gælder både Brøndby Gymnasiums ejendom og andres. Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig selv og bidrage til at skolen er præget af et rent miljø. Det betyder endvidere, at eleverne har pligt til at rydde op efter sig i såvel klasselokaler som fælleslokaler. Den enkelte elev skal efterkomme påbud fra lærerne om at deltage i oprydning og lærerne skal medvirke aktivt til, at eleverne efterlever deres oprydningspligt.
 

Eleverne skal henvende sig til hinanden, lærerne og skolens øvrige personale med respekt og omtale hinanden og andre i et sobert sprog. Sprog, der har diskriminerende karakter eller karakter af mobning, tolereres ikke.
Enhver form for mobning af andre elever er forbudt
 

Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen form for alkohol eller rusmidler i skoletiden eller at møde op på skolen i påvirket tilstand. Reglerne for alkohol og rusmidler gælder også for undervisningsaktiviteter uden for skolen.
Ved festerne kan der købes vand, øl og alkoholiske drikke efter aftale med rektor. Eleverne må ikke medbringe drikkevarer af nogen art til fester og caféarrangementer. Festerne er som hovedregel kun åbne for skolens elever samt personale. Eleverne skal vise studiekort ved indgangen.
 

Skolen er røgfri. Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolens bygning på særskilt anviste områder. Rygere er henvist til at ryge i området omkring 1964 eller på græsarealet.

 

Sanktion i tilfælde af overtrædelse: Øjeblikkelig bortvisning i 3 dage.
 

Ved fester gælder samme regel om hvor der må ryges. Overtrædelse vil efter flere henvisninger resultere i bortvisning fra festen.
 

Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden.
 

Ved ekskursioner, studie- og udvekslingsrejser skal eleverne overholde de regler, der er fastsat af lærerne.
 

Eleverne er omfattet af de almindelige regler for erstatning. Det betyder, at den enkelte elev er erstatningspligtig, hvis han eller hun skader skolens ejendom som fx bygninger, inventar, undervisningsmateriale, bøger eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten gælder også på ekskursioner samt studie- og udvekslingsrejser.
 

Sanktioner ved overtrædelse af ordensregler
Hvis en elev ikke overholder ordensreglerne, kan rektor efter en konkret, objektiv, vurdering iværksætte følgende sanktioner:
- mundtlig påtale
- skriftlig advarsel
- udelukke eleven fra konkrete arrangementer
- midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår
- bortvisning
I særlig graverende tilfælde vil bortvisningen ske øjeblikkelig.
 

Klager
Klager over iværksatte sanktioner eller nægtelse af oprykning skal indgives til Undervisningsministeriet inden 2 uger efter afgørelsen er meddelt og stiles til rektor. Rektors kommentar kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentarerne vedlægges klagen til Undervisningsministeriet. Klager har ikke opsættende virkning.

 

I øvrigt gælder Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, nr. 1222 af 04.12.06.

 

Den 14.06.2012/PS 

 

 

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send mail

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 14.00